Viatchaninova, Evhenia “Zhenia”, Syracuse UniversityISSN: 1932-8036