Lee, Bong Gyou, Yonsei University, Korea, Republic ofISSN: 1932-8036