Mao, Yimin, Zhejiang Gongshang University, ChinaISSN: 1932-8036