Zhou, Ruiming, Zhejiang University, ChinaISSN: 1932-8036