McWhorter, Christine, Norfolk State University, United StatesISSN: 1932-8036