Zhang, Weiwei, School of Journalism and Communication, Chongqing University, Chongqing, 400044,China, ChinaISSN: 1932-8036