Prosser, Tony, University of Bristol, United KingdomISSN: 1932-8036