Wang, Hui-Ju, Fo Guang University, Taiwan, Province of ChinaISSN: 1932-8036